Skip to content

September updates

2020-09-30

Package Advisory Notes
rh-mysql80-mysql-8.0.21-1.el7
[S]
RHSA-2020:3518
 
rh-mysql80-mysql-common-8.0.21-1.el7
[S]
RHSA-2020:3518
 
rh-mysql80-mysql-config-8.0.21-1.el7
[S]
RHSA-2020:3518
 
rh-mysql80-mysql-config-syspaths-8.0.21-1.el7
[S]
RHSA-2020:3518
 
rh-mysql80-mysql-devel-8.0.21-1.el7
[S]
RHSA-2020:3518
 
rh-mysql80-mysql-errmsg-8.0.21-1.el7
[S]
RHSA-2020:3518
 
rh-mysql80-mysql-server-8.0.21-1.el7
[S]
RHSA-2020:3518
 
rh-mysql80-mysql-server-syspaths-8.0.21-1.el7
[S]
RHSA-2020:3518
 
rh-mysql80-mysql-syspaths-8.0.21-1.el7
[S]
RHSA-2020:3518
 
rh-mysql80-mysql-test-8.0.21-1.el7
[S]
RHSA-2020:3518
 
rh-nodejs10-nodejs-10.21.0-3.el7
[S]
RHSA-2020:3084
 
rh-nodejs10-nodejs-devel-10.21.0-3.el7
[S]
RHSA-2020:3084
 
rh-nodejs10-nodejs-docs-10.21.0-3.el7
[S]
RHSA-2020:3084
 
rh-nodejs10-npm-6.14.4-10.21.0.3.el7
[S]
RHSA-2020:3084
 

2020-09-29

Package Advisory Notes
FastX3-3.1.22-819.rhel7      

2020-09-22

Package Advisory Notes
python2-troveclient-3.0.1-1.el7      
python-troveclient-doc-3.0.1-1.el7      
qemu-xen-4.12.1-2.el7      
xen-4.10.4.75.g93be943e7d-2.el7      
xen-devel-4.10.4.75.g93be943e7d-2.el7      
xen-doc-4.10.4.75.g93be943e7d-2.el7      
xen-hypervisor-4.10.4.75.g93be943e7d-2.el7      
xen-libs-4.10.4.75.g93be943e7d-2.el7      
xen-licenses-4.10.4.75.g93be943e7d-2.el7      
xen-livepatch-build-tools-4.10.4.75.g93be943e7d-2.el7      
xen-ocaml-4.10.4.75.g93be943e7d-2.el7      
xen-ocaml-devel-4.10.4.75.g93be943e7d-2.el7      
xen-runtime-4.10.4.75.g93be943e7d-2.el7      

2020-09-18

Package Advisory Notes
python2-os-brick-2.10.4-3.el7      

2020-09-15

Package Advisory Notes
openstack-cloudkitty-api-11.1.0-1.el7      
openstack-cloudkitty-api-9.0.1-1.el7      
openstack-cloudkitty-common-11.1.0-1.el7      
openstack-cloudkitty-common-9.0.1-1.el7      
openstack-cloudkitty-processor-11.1.0-1.el7      
openstack-cloudkitty-processor-9.0.1-1.el7      
python2-cloudkitty-tests-11.1.0-1.el7      
python2-cloudkitty-tests-9.0.1-1.el7      
dovecot-2.2.36-6.el7_8.1
[S]
RHSA-2020:3617
 
dovecot-devel-2.2.36-6.el7_8.1
[S]
RHSA-2020:3617
 
dovecot-mysql-2.2.36-6.el7_8.1
[S]
RHSA-2020:3617
 
dovecot-pgsql-2.2.36-6.el7_8.1
[S]
RHSA-2020:3617
 
dovecot-pigeonhole-2.2.36-6.el7_8.1
[S]
RHSA-2020:3617
 
thunderbird-68.12.0-1.el7.centos      

2020-09-11

Package Advisory Notes
openstack-nova-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-api-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-cells-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-common-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-compute-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-conductor-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-console-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-migration-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-network-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-novncproxy-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-placement-api-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-scheduler-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-serialproxy-19.3.1-1.el7      
openstack-nova-spicehtml5proxy-19.3.1-1.el7      
python2-nova-19.3.1-1.el7      
python2-nova-tests-19.3.1-1.el7      
python2-os-brick-2.8.7-1.el7      

2020-09-08

Package Advisory Notes
ctdb-4.11.12-1.el7      
ctdb-tests-4.11.12-1.el7      
libsmbclient-4.11.12-1.el7      
libsmbclient-devel-4.11.12-1.el7      
libwbclient-4.11.12-1.el7      
libwbclient-devel-4.11.12-1.el7      
python3-samba-4.11.12-1.el7      
python3-samba-test-4.11.12-1.el7      
samba-4.11.12-1.el7      
samba-client-4.11.12-1.el7      
samba-client-libs-4.11.12-1.el7      
samba-common-4.11.12-1.el7      
samba-common-libs-4.11.12-1.el7      
samba-common-tools-4.11.12-1.el7      
samba-devel-4.11.12-1.el7      
samba-krb5-printing-4.11.12-1.el7      
samba-libs-4.11.12-1.el7      
samba-pidl-4.11.12-1.el7      
samba-test-4.11.12-1.el7      
samba-test-libs-4.11.12-1.el7      
samba-vfs-glusterfs-4.11.12-1.el7      
samba-winbind-4.11.12-1.el7      
samba-winbind-clients-4.11.12-1.el7      
samba-winbind-krb5-locator-4.11.12-1.el7      
samba-winbind-modules-4.11.12-1.el7      

2020-09-07

Package Advisory Notes
openstack-neutron-14.3.1-1.el7      
openstack-neutron-common-14.3.1-1.el7      
openstack-neutron-linuxbridge-14.3.1-1.el7      
openstack-neutron-macvtap-agent-14.3.1-1.el7      
openstack-neutron-metering-agent-14.3.1-1.el7      
openstack-neutron-ml2-14.3.1-1.el7      
openstack-neutron-openvswitch-14.3.1-1.el7      
openstack-neutron-rpc-server-14.3.1-1.el7      
openstack-neutron-sriov-nic-agent-14.3.1-1.el7      
openstack-nova-20.4.0-1.el7      
openstack-nova-api-20.4.0-1.el7      
openstack-nova-common-20.4.0-1.el7      
openstack-nova-compute-20.4.0-1.el7      
openstack-nova-conductor-20.4.0-1.el7      
openstack-nova-console-20.4.0-1.el7      
openstack-nova-migration-20.4.0-1.el7      
openstack-nova-network-20.4.0-1.el7      
openstack-nova-novncproxy-20.4.0-1.el7      
openstack-nova-scheduler-20.4.0-1.el7      
openstack-nova-serialproxy-20.4.0-1.el7      
openstack-nova-spicehtml5proxy-20.4.0-1.el7      
python2-neutron-14.3.1-1.el7      
python2-neutron-tests-14.3.1-1.el7      
python2-nova-20.4.0-1.el7      
python2-nova-tests-20.4.0-1.el7      
python2-oslo-utils-3.40.7-1.el7      
python2-oslo-utils-tests-3.40.7-1.el7      
python-oslo-utils-doc-3.40.7-1.el7      
python-oslo-utils-lang-3.40.7-1.el7      

2020-09-02

Package Advisory Notes
locmap-2.0.11-1.el7.cern      
locmap-plugin-puppet-facts-2.0.11-1.el7.cern      
locmap-plugin-xldap-2.0.11-1.el7.cern      
python2-ovsdbapp-0.17.4-1.el7      
python2-ovsdbapp-tests-0.17.4-1.el7      
python-ovsdbapp-doc-0.17.4-1.el7      

2020-09-01

Package Advisory Notes
firefox-68.12.0-1.el7.centos